Proyecto FÈNIX

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
0 views
Share
Description
Rebost solidari Recerca de productes ( aliments - teixits) http://www.esenciadeolivo.es/ A. Quan es comença a utilitzar el producte? a. A quina època històrica.…
Transcript
Rebost solidari Recerca de productes ( aliments - teixits) http://www.esenciadeolivo.es/ A. Quan es comença a utilitzar el producte? a. A quina època històrica. La historia correspon a una part de la historia de la cultura mediterrània https://ca.wikipedia.org/wiki/Usuari:Mcapdevila/Hist%C3%B2ria de l %27oli d%27oliva b. Explica algun fet rellevant que marqui aquella època històrica. En los sarcófagos de algunos faraones egipcios aparece la representación del árbol. No obstante se debe hacer mención de que el aceite de oliva se preparaba con esencias aromáticas. Las frutas del olivo eran destinadas como aceites sacramentales de los faraones en su otra vida http://www.lacuinadecatalunya.com/los-griegos-adoraban-al-aceite-de-oliva/ c. A quin país - territori apareix per primera vegada aquest producte sense processar ( La matèria primera) El oliverar espanyol està present en 34 províncies de 13 comunitats autònomes. Ocupa una superfície de 2.584.564 ha, de les quals el 96% corresponen a varietats d'oliva per a almàssera (2.377.943 ha) i el 4% restant a varietats per a taula (98.597 has). La superficie oliverera en regadiu és de 555.673 ha, equivalent al 22% de la total, relació que s'incrementa a Andalusia fins al 30%. El sistema de reg més utilitzat és de tipus localitzat, que representa el 85% de la superfície regada d'oliverar. http://www.lesborgesblanques.cat/visita/cultura/ http://www.esenciadeolivo.es/aceite-de-oliva/aceite-de-oliva-en- espana/zonas-productoras-en-espana/ (Espanya) B.Quin ús o usos ha tingut aquest producte a les diferents èpoques històriques? A provocar focs,a cuinar,a elaborar, transformació de productes orgànics C. Com ha canviat el procés de producció, transformació, conservació, transport i comerç del producte durant a llarg del pas del temps Oli d'oliva verge extra 100% arbequí. Elaborat per la família Roch en la seva propietat, situada en el cor de Catalunya. Un premsat ràpid entre recol·lectar i premsar, fa disminuir notòriament l'oxidació de l'oliva, i s'aconsegueix un oli amb un grau acideç i peròxids baixos. En el procés d'elaboració és totalment en fred. L'extracció en fred, és l'únic procediment que garanteix totes les qualitats de l'oli d'oliva. Encara que l'extracció en fred, no s'aconsegueix extreure tot l'oli de l'oliva, el que obtenim és el de més alta qualitat. L'oli Arbequí és un dels olis més valorats en el món pel seu sabor a poma i ametlla verda i els seus inconfusibles aromes a afruitat d’oliva verda acabada de recollir. . http://ipcite.cat/ipcite/content/l%E2%80%99elaboraci%C3%B3-d%E2%80%99oli-d %E2%80%99oliva https://www.olidelbages.com/olidelbages/2177281/caixa-de-3-garrafes-de-5-litres-d %5C-oli-verge-extra-arbequi.html D. Quin és la forma de consumir actualment el producte? Anàlisi d’etiquetes de productes processats per analitzar a. Tipus de productes ( Les diferents matèries primeres del mateix producte) i. https://www.botanical-online.com/florolivo-4catala.htm ii. https://www.caterra.es/olis/tipus-olives iii. http://www.biosfera.cat/biosfera cat biosfera/?p=4138 b. Tipus de productes processats c. Anàlisi dels processos de transformació i. http://www.rtve.es/alacarta/videos/amb-identitat/amb-identitat-loli- elaboracio-dieta-mediterrania/3903979/ ii. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/oli-doliva-verge-extra- artesanal-local-i-de-qualitat/video/5649379/ ( minut 2’ 24) d. Origen dels productes, ingredients e. Transport del producte f. Reflexió sobre l’impacte energètic en la producció g. Reflexió h. Altres i. Fem sabó amb oli utilitzat → https://www.youtube.com/watch?v=g- fzU7vEy6g ii. iii. iv. Mapa de distribució de cultiu oliveres a Catalunya http://agricultura.gencat.cat/web/.content/de departament/de02 estad istiques observatoris/02 estructura i produccio/02 estadistiques ag ricoles/04 mapes de distribucio agricola/fitxers estatics/any 2012/o livera2012.pdf v.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks