Presentation evris

of 23

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
23 pages
0 downs
13 views
Share
Description
1. Судова практики в спорах з питань трансфертного ціноутворення 2. Судова практика:…
Transcript
 • 1. Судова практики в спорах з питань трансфертного ціноутворення
 • 2. Судова практика: тенденції в розрізі видів спорів Формальні спори – процедурні питання Спори по суті – донарахування з податку на прибуток
 • 3. 1 2 8 9 10 У зв'язку зі зростанням обізнаності платників податків стосовно правил ТЦ та відсутності значних змін у визначенні контрольованих операцій, відбувається наступна тенденція спорів: ФОРМАЛЬНІ СПОРИ СПОРИ ПО СУТІ (2014-2015 рр.)* * 2013 рік для перевірки вже недоступний, оскільки термін позовної давності (2 555 днів) було введено в 2015 році. судова практика: тенденції в розрізі видів спорів
 • 4. 1 2 8 9 10 формальні спори питання дії нормативно-правових актів у часі оспорювання законності проведення перевірок; визначення контрольованості операцій - штрафи за недекларування; технічні помилки в звітах про контрольованих операціях Основними темами, які аналізуються в судових формальних спорах, є:
 • 5. 1 2 8 9 10 Невідображення в звіті про контрольовані операції операцій з резидентом Швейцарії протягом 2015 року № 819/1933/17 № 810/335/18 № 826/18737/16 № 810/868/17 Рішення Верховного Суду на користь контролюючого органу Нарахування штрафу за неподання звіту про контрольовані операції (в т.ч. уточнюючого) за 2013-2015 рр. після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу № 816/65/18 № 806/1277/17 № 826/364/18 № 804/5049/17 Рішення Верховного Суду на користь платника податків, оскільки норма права, яка встановлює таку відповідальність, встановлена лише з 1 січня 2017 року. Неможливо застосовувати таку норму із зворотною дією у часі Невідображення в звіті про контрольовані операції операцій, здійснених через комісіонерів- резидентів № 826/16939/16 № 826/1628/17 № 804/6353/17 № 805/3556/18-а Рішення судів всіх інстанцій на користь контролюючого органу формальні спори
 • 6. 1 8 9 Основними темами, які аналізуються в судових спорах по суті, є: Джерела інформації, які використовуються для методу порівняльної неконтрольованої ціни Обґрунтованість та необхідність проведення коригувань для зіставності контрольованих та неконтрольованих операцій Використання найбільш доцільного методу (зазвичай спори щодо застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни чи методу чистого прибутку) Вибір сторони, що досліджується, для застосування методу чистого прибутку спори по суті Розрахунок показника рентабельності в рамках контрольованих операцій
 • 7. Судова практика: спори по суті
 • 8. 1 2 8 9 Cправа № 815/3424/17 (ПП «СІС ГРУП»)* спори по суті *постанова Верховного Суду від 05.03.2019 р. Спірні питання 1. Вибір джерела інформації для методу ПНЦ 2. Визначення співставності 3. Визначення дати здійснення контрольованої операції 4. Визнання операцій з непов'язаною особою – резидентом Великобританії (у вигляді партнерства) контрольованими в 2013 та 2014 рр.
 • 9. 1 2 8 9 Cправа № 815/3424/17 (ПП «СІС ГРУП»)* спори по суті *постанова Верховного Суду від 05.03.2019 р. Висновки контролюючого органу, що оскаржувалися: 1. Висновок про віднесення британського партнерства до осіб, операції з якими визнаються контрольованими. 2. Висновки контролюючого органу про відхилення застосованої платником ціни в контрольованих операціях (доведення недотримання котролюючим органом процедури визначення звичайної ціни), а саме: Ø використання контролюючим органом під час встановлення ціни товару лише одного джерела інформації про ринкові ціни; Ø для визначення звичайної ціни використання для співставності лише однієї умови договору - ціни сільськогосподарської продукції, інші елементи та умови контрольованої та зіставних операцій не аналізувались; Ø визначення для цілей трансфертного ціноутворення датою здійснення контрольованої операції дати переходу права власності на товар.
 • 10. 1 2 8 9 Cправа № 815/3424/17 (ПП «СІС ГРУП»)* спори по суті *постанова Верховного Суду від 05.03.2019 р. Висновки Верховного Суду 1. У 2013-2014 рр. Великобританія не входила до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, а тому операції з компаніями із цієї юрисдикції за відсутності інших ознак, на момент їх здійснення, не були контрольованими. 2. Для визначення звичайної ціни використання для співставності лише однієї умову договору - ціни продукції, та ігнорування інших елементів та умов контрольованих та зіставних операцій є порушенням процедури визначення звичайної ціни по контрольованих операціях. 3. Використання контролюючим органом лише одного джерела інформації без аналізу можливості застосування інших ставить під сумнів об'єктивність отриманої контролюючим органом інформації про рівень цін. 4. Норми ст. 39 ПКУ не ототожнюють дату здійснення контрольованої операції з датою переходу права власності на товар. Ринковий діапазон цін визначається на підставі інформації на найближчу до дня здійсненняконтрольованої операції дату.
 • 11. 1 2 8 9 Cправа № 826/17841/17 (ПАТ «АЗОТ»)* спори по суті *постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 р. Спірні питання 1. Вибір методу ТЦ 2. Критерії зіставності операцій 3. Вибір сторони, що досліджується 4. Розрахунок показника рентабельності Схожі справи: №812/1514/18 №817/1737/17
 • 12. 1 2 8 9 Cправа № 826/17841/17 (ПАТ «АЗОТ»)* спори по суті *постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 р. Висновки контролюючого органу, що оскаржуються 1. Висновок контролюючого органу, про неправомірність застосування платником методу “порівняльної неконтрольованої ціни”, оскільки порівняння ціни в контрольованій операції з цінами в операціях, які відповідно до ст. 39 Кодексу визнані також контрольованими, протирічать принципам трансферного ціноутворення, визначеним п. 39.1 ст. 39 Податкового кодксу України, а тому не може бути використано для застосування порівняльної контрольованої ціни. 2. Висновок щодо неможливості застосування методу чистого прибутку через неможливість виділення операційного прибутку по кожній контрольованій операції та висновок про необхідність застосування методу ПНЦ – по операціям експорту аміаку рідкого. 3. Висновок про невідповідність вимогам норм податкового законодавства розрахунку показника чистої рентабельності по всій діяльності обраної сторони. 4. Висновок щодо необхідності здійснення коригування ціни продажу у зв'язку з тим, що його рентабельність є від'ємною (- 2,09%) і нижчою за ринковий діапазон.
 • 13. 1 2 8 9 Cправа № 826/17841/17 (ПАТ «АЗОТ»)* спори по суті *постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 р. 1. ІМПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: Неможливість обрання КО у якості зіставної для методу ПНЦ, незважаючи на те що операція була між непов'язаними особами. На момент здійснення операцій ПКУ не передбачало такого обмеження, але воно базувалось на Настановах ОЕСР, які передбачають, що зіставні операції мають бути неконтрольованими. Оскільки відсутня інформація про ціни на транспортування газу європейськими хабами, неможливо коригувати умови КО з умовами НКО з інших джерел інформації. Тому було обрано метод чистого прибутку. 2. ЕКСПОРТ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ: Якщо ДТЦ не містить достатньої інформації щодо можливості застосування джерел інформації для методу ПНЦ, в той час як такі джерела містять інформацію про предмет КО, податкові органи мають право довести, що ПНЦ є пріоритенішимметодом. Змінено метод чистого прибутку на метод ПНЦ та використано інформацію з Вісника та Товарного монітору. 3. ЕКСПОРТ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ: Відсутність фінансової інформації для розрахунку сегментованого показника рентабельності в рамках КО є підставою для зміни досліджуваної сторони на резидента.
 • 14. 1 2 8 9 Cправа № 804/2025/17 (ТОВ «Молочний дім»)* спори по суті *постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 15.11.2018 р. Спірні питання 1. Сегментація витрат для розрахунку рентабельності 2. Ручний відбір зіставних компаній для розрахунку діапазонурентабельності 3. Співставність умов КО з умовами НКО
 • 15. 1 8 9 Cправа № 804/2025/17 (ТОВ «Молочний дім»)* спори по суті *постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 15.11.2018 р. Позиція Третього апеляційногоадміністративногосуду 1. Показник чистої рентабельності витрат розраховується для конкретної КО, а не по підприємству в цілому. 2. Витрати, які стосуються попередніх звітних періодів, але обліковуються в звітному (помилково або ні) не мають враховуватись під час розрахунку показника рентабельності. 3. Функціональний профіль досліджуваної сторони та зіставних компаній має співпадати. 4. Припинені компанії та компанії, які зареєстровані в Криму та АТО не можуть бути співставними. 5. Продукція в КО та в НКО має бути зіставною. 6. Необхідно враховувати економічні умови на ринку протягом року та проводити необхідні коригування.
 • 16. 1 2 8 9 Cправа № 804/1483/18 (ІП «Сайткор Україна»)* спори по суті *рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.12.2018 р. Спірні питання 1. Сегментація витрат для розрахунку рентабельності 2. Ручний відбор зіставних компаній для розрахунку діапазону рентабельності 3. Співставністьумов КО з умовами НКО
 • 17. 1 2 8 9 Cправа № 804/1483/18 (ІП «Сайткор Україна»)* спори по суті *рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.12.2018 р. Позиція Дніпропетровськогоокружногоадміністративного суду 1. ПКУ не передбачає пріоритетних підходів до використання одного або декількох періодів для визначення діапазону. 2. Оновлення ДТЦ інформацією, що наявна на момент запиту - є порушенням принципу рівності усіх платниківперед законом. 3. Якщо в базі данних ЄДР або СПАРК відсутня інформація щодо пов'язаності – компанія є незалежною, не зважаючи на інформаціющодо належності до Групи компаній на офіційному веб- сайті. 4. Настанови ОЕСР та ПКУ передбачає, що серед методів вимога щодо порівнянності послуг є найсуворішою для методу ПНЦ. Відмінності у характеристиках послуг є менш чутливі у випадку методів рентабельності.
 • 18. Судова практика з питань ТЦ: очікування
 • 19. 1 2 8 9 10 Зважаючи на те, що в 2018 році відбулось розширення переліку контрольованих операцій*, а також неодноразово вносились зміни** до Постанови КМУ №1045 від 27 грудня 2017 року, можна очікувати на наступну тенденцію: ФОРМАЛЬНІ СПОРИ - неподання звіту про контрольовані операції - невключення контрольованих операцій до звіту СПОРИ ПО СУТІ (2016-2017 рр.) * господарські операції між постійним представництвом та його нерезидентом ** з 7 березня 2018 р. були виключені наступні держави: Грузія, Естонія, Латвія, Мальта та Угорщина, А з 25 квітня 2018 р. була виключена Болгарія. що очікувати?
 • 20. 1 Актуальними темами, які потенційно будуть відображені в судовій практиці найближчим часом, є: Відображення контрольованих операцій в звіті про контрольовані операції, якщо при розрахунку обсягу контрольованих операцій відповідно до принципу «витягнутої руки» сума операцій не досягає 10 млн. грн. Аналіз контрольованих операцій з нарахування процентів за договором позики (оскільки за рахунок накопичення курсових різниць накопичуються збитки) Підходи до розрахунку показника рентабельності (застосування «ключа розподілу» до доходів/витрат, які не можна віднести прямо) що очікувати?
 • 21. Зросте кількість спорів з доказовою базою, отриманою через спеціальні запити в зарубіжні компетентні органи Після введення концепції «substance over form» - збільшення спорів по суті (це може призвести до виникнення спорів щодо рекласифікації операцій та зміни функціонального профілю компанії) Виникнення судових спорів щодо аналізу операцій з виплати та нарахування заробітної плати фізичним особам – нерезидентам (жоден з методів ТЦ не передбачає аналізу таких операцій) У зв'язку з реформою ДФС та відокремленням управління трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, якість доказової бази податкових органів для судових спорів буде значно підвищена що очікувати?
 • 22. Дякую за увагу! Катерина Кузьміна Спеціаліст з трансфертного ціноутворення k.kuzmina@evris.law +38 (063) 061 51 48
 • 23. БУДЕМО РАДІ СПІЛКУВАННЮ office@evris.law www.evris.law
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x